Obchodní podmínky

 Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1.    Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny „www.aaaklima.cz“ jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2.    Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
 3.    Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4.    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5.    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, až po zaplacení celé kupní ceny a jeho převzetím, případně uvedením do provozu, je-li zařízení objednáno s montáží. Celá kupní cena obsahuje položky objednané jako položky v e-shopu včetně prací a materiálu použitého během montáže a následně vyfakturovaného. Ceník montážního materiálu je přílohou položky montáže daného zařízení nebo Vám jej na požádání rádi pošleme v elektronickém formátu PDF.
 6.    Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky a odesláním v rámci internetového obchodu www.aaaklima.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.

 1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky.

      V případě dodávky zboží včetně montáže a uvedení do provozu (95% případů), bude termín dodávky domluven následně dle přání zákazníka. Zboží pak bude dovezeno montážníky včetně jeho přemístění přímo na místo instalace.

 1. Zboží je odesíláno kupujícímu poštou na dobírku, požaduje-li kupující jiný druh přepravy (např. v případě objednání „objemově a váhově“ většího zboží), je nutné se domluvit předem telefonicky na kontaktním čísle.
 2. Dobírkovné 80,- až 120,-Kč za 1 balík/karton (dle objemu a váhy, ceny uvedeny bez DPH 21%, pokud by cena byla vyšší, je zákazník vždy předem informován)
 3. Baxx.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.
 4. Je-li zakázka uzavřena včetně montáže s platbou v hotovosti po montáži a uvedení do provozu, znamená to, že zákazník uhradí zakázku ihned při převzetí. Bude-li zapotřebí zajet k bankomatu a podobná zdržení, bude mu následně fakturován čas, o který byl montážní tým zdržen. Příklad : 2 montážníci s cenou 400 Kč bez DPH/hod., vychází tedy při zdržení např. 45 min. 2 x 400 kč + DPH 15% = 920 Kč/hod. Vždy bude účtován čas za každou i započatou hodinu.
 5. Objednávku je možné uhradit i bankovním převodem na firemní účet vedený u Raiffeissen Bank a.s. číslo 2914650033/5500. Je-li požadována platba bankovním převodem u zakázky s montáží, musí být tato platba realizována před samotnou montáží.

Reklamace

Případné reklamace uplatňuje kupující emailem (info@aaaklima.cz) nebo na adrese provozovatele eshopu.

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).

Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou montáží a manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

Přeprava zboží

Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud při přejímce zásilky zjistí příjemce zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, se kterým je povinen sepsat zápis o škodě. Skrytou vadu je příjemce zásilky povinen oznámit přepravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů (do dvou pracovních dnů) ode dne, kdy mu byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena má odesílatel (Klima-profi eshop) právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody během přepravy. Reklamaci poškozené zásilky je nutno uplatnit osobně, písemně (poštou, e-mailem: info@aaaklima.cz) vč. doložení zápisu o škodě.

Ochrana osobních dat zákazníků

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou e-shopem aaaklima.cz považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. E-shop aaaklima.cz tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či spediční firma a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Montáž objednávky

Je-li objednána dodávka zboží včetně montáže, probíhá tato montáž v termínu dle dohody s naším obchodním oddělením a vašimi možnostmi. K některým objednávkám je domluvena určitá stavební připravenost ze strany zákazníka. Tato podmínka je nezbytně nutná pro realizaci dané montáže. V případě, že zákazník není schopen stavební připravenost zajistit, musí naši firmu písemně informovat o této skutečnosti min. 1 týden předem. V opačném případě mu hrozí sankce ve výši 10% z ceny zakázky, min. však 5.000 Kč.

Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem, nejdéle však do následujícího pracovního dne z obou stran bez udání důvodu. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží fyzicky odesláno není možné zásilku stornovat. aaaklima.cz eshop si vyhrazuje právo na zrušení objednávky zákazníka v těchto případech:

 • zboží není možné doručit, protože se již nedodává
 • zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo)

objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky)

Zrušení objednávky zboží s montáží (např. klimatizace s montáží)

Je-li objednávka objednána s montáží (nejčastěji klimatizace s montáží) je objednávka domluvena ve spolupráci s naším obchodním zástupcem včetně dohody termínu montáže.

V případě zrušení montáže ze strany zákazníka v období delším než 2 týdny před termínem montáže je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 10% z ceny objednávky s DPH, min.však 3.000 Kč.

Bude-li montáž zrušena v období 14-4 dny před montáží činí storno poplatek 20% z ceny objednávky s DPH 21%, min. však 5.000 Kč

Bude-li montáž zrušena v období 1-3 dny před montáží činí storno poplatek 30% z ceny objednávky s DPH 21%, min. však 10.000 Kč.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny klima-profi.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020.